ما اگر برای مظلومیت سیّدالشهداء گریه می کنیم برای مظلومیت عقل و عدل است

آیت الله جوادی آملی
زمان: سه دقیقه
  • مهراستاد
  • يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۹۷

جانبازان و عزیزان و شهدا، اینها جوابشان را ما چه بگوییم

آیت الله جوادی آملی
زمان: چهار دقیقه
  • مهراستاد
  • يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۹۷

جامعه جاهلی مختال بود

آیت الله جوادی آملی
زمان: دو دقیقه
  • مهراستاد
  • يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۹۷

اوّلین حرف جامعه را عقل می زند

آیت الله جوادی آملی
زمان: شش دقیقه
  • مهراستاد
  • يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۹۷

کاری که شما ایرانی ها کردید که در این هفت میلیارد مردم کره زمین مشابه این را نکردند

آیت الله جوادی آملی
زمان: شش دقیقه
  • مهراستاد
  • يكشنبه ۱۶ ارديبهشت ۹۷
نشر آثار و بیانات (غیر رسمی)
موضوعات