آیت الله جوادی آملی: حضور در انتخابات مجلس
زمان: یک دقیقه