آیت الله جوادی آملی: دیدن رویای خوب
زمان: دو دقیقه