آیت الله جوادی آملی: قرآن کریم و ماه رمضان
زمان: دوازده دقیقه