آیت الله جوادی آملی: تکلیف گرایی و اعتماد به غیب
زمان: دو دقیقه