اینکه می‌بینید در کنار سجاده‌ها یک مهر کوچکی هست، این را می‌گویند «مِرغَمَةُ الأنف». مستحب است که پیشانو که روی مهر هست، تربتی حالا یا سنگ یا گِل، اگر در درجه اوّل تربت حسینی(سلام الله علیه)، آن نشد یا سنگی یا خاکی که «یصح السّجود» باشد در سجاده باشد که آدم این بینی خود را روی خاک بگذارد. این را می‌گویند دماغ را خاکمالی کردن! بدترین غده بدخیم درون ما همین تکبر است که ما را رها نمی‌کند. در هر رکعت دو سجده هست پیشانو روی خاک، این دماغ هم باید خاکمالی بشود؛ منتها آن واجب است و این مستحب. این را می‌گویند: «مرغمة الأنف»؛ یعنی خاک کوچکی که به وسیله آن، ابزار خاکمالی کردن دماغ است این مستحب است آدم در سجاده داشته باشد. وضع پیشانو روی خاک و «ما یصح السجود»، واجب است. گذاشتن این بینی روی خاک، مستحب است تا در هر رکعت دو بار این دماغ را خاکمالی کنیم تا دیگر نگوییم به من برخورد! من باید بالا بنشینم، چرا اسم مرا اوّل نبرد! همین غدّه بدخیم که مشکل جامعه ماست. این نماز برای همین کار است.