کاری که ایرانی ها کردند و در این هفت میلیارد مردم کره زمین مشابه این کار را نکردند؟
زمان: سه دقیقه