آیت الله جوادی آملی: علت فرستادن پیامبران
موضوع: مسائل اعتقادی زمان: دو دقیقه